KRITERIER
 

Understödet utdelas som elevstipendier till elever som studerar på heltid för att avlägga examen vid läroinrättningen. Elever som studerar vid folkhögskolornas ett- eller tvååriga utbildningsprogram kan också omfattas av stipendierna. Eleverna bör ha svenska som modersmål eller studiespråk. Observera att de elever som tilldelas stipendium med hjälp av Studiefondens bidrag får vara högst 25 år gamla enligt bidragsdonatorns stipulationer.

Vid utdelning av elevstipendierna och val av stipendiemottagare beaktas i främsta hand elevernas socioekonomiska ställning. Studieframgång, elevkårsverskamhet och övrigt samhällsengagemang kan också beaktas. Studiefondens understöd kan även användas för att betala t.ex. en enskild elevs deltagande i en studieresa eller för anskaffning av studielitteratur för en enskild elev. Stipendierna får dock gärna fördelas på flera elever.