ÄNDAMÅL FÖR STIPENDIUM

Svenska studiefondens stipendium kan ansökas för följande ändamål:

  • För utbytesstudier/utlandspraktik (2-12 mån.) som räknas tillgodo i examen i Finland.
  • För studierelaterade kostnader i Finland (t.ex. studiematerial, litteratur, ADB- anskaffningar, resekostnader mellan studie- och hemort, hyror, uppehälle).
  • För heltidsstudier utomlands (max. 12 mån.) i ett ämne i vilket kandidat- eller magisterexamen inte kan avläggas i Finland.
OBS! Stipendium för heltidsstudier utomlands beviljas enbart om kandidat- eller magisterexamen inom ifrågavarande utbildningsområde överhuvudtaget inte kan avläggas i Finland (oberoende av studiespråk). Undantag från denna regel görs endast för medicine- och odontologiestuderande samt studerande inom lant- och skogsbruk.
 

RIKTGIVANDE STIPENDIEBELOPP

Utlandsstudier eller utlandspraktik:

Riktgivande belopp för 2-6 månaders vistelse

  1. Europa: 500-1000 €
  2. Övriga världen: 700-1200 €

Riktgivande belopp för 7-12 månaders vistelse

  1. Europa: 1000-1500 €
  2. Övriga världen: 1200-2000 €

Stipendiebeloppet bestäms av både utbytes/praktikorten och längden på utlandsvistelsen. Studiefonden beviljar understöd endast för den tid utbytesstudierna/ utlandspraktiken aktivt pågår vid läroinrättningen/praktikplatsen. Utbytesstudiernas /utlandspraktikens längd ska framgå tydligt i ansökan. 

Studierelaterade kostnader i Finland:

Stipendierna för studierelaterade kostnader i Finland (hyror, uppehälle, material, litteratur osv.) uppgår till 500-1000 €.

Kom ihåg att det belopp du ansöker om ska överensstämma med kostnadsplanen i ansökan! Studiefonden kan inte heller bevilja ett större belopp än det som ansökts.