ANHÅLLAN OM UTBETALNING

Anhållan om utbetalning av beviljat stipendium sker elektroniskt. En länk till den elektroniska anhållan om utbetalning finns i e-postmeddelandet om beviljat stipendium som skickas till alla stipendiemottagare.

Stipendiet ska mottas inom ett år efter att det har beviljats. Stipendium som inte mottagits inom ett år efter att det har beviljats återgår till Svenska studiefonden. Vid behov kan uppskov med att ta emot stipendiet beviljas. Anhållan om uppskov görs via länken i den elektroniska anhållan om utbetalning.

Notera att det kan ta minst 2-3 veckor innan stipendiebeloppet finns tillgängligt på ditt bankkonto.
 

Bilagor till den elektroniska anhållan om utbetalning

Följande bilagor bifogas till den elektroniska anhållan: 

1) Om du fått stipendium för utbytesstudier/utlandspraktik ska du till anhållan om utbetalning av stipendium bifoga ett intyg från ditt hemuniversitet/din hemhögskola på vilket framgår att du är antagen till utbytet/praktiken och att utbytesstudierna/utlandspraktiken räknas tillgodo i din examen. På intyget ska också framgå längden på utbytet/praktiken. Max filstorlek 10 megabytes, filformatet pdf är det enda som godkänns.


Observera dock följande!

Studerande som ansökt om stipendium för utbytesstudier och som studerar vid följande högskolor och universitet behöver INTE bifoga intyg på att de antagits till utbytesstudierna: 

  • Hanken
  • YH Arcada
  • YH Novia
  • Åbo akademi

Studiefonden får uppgifter om utbytet direkt från respektive högskola/universitet.

Studerande vid ovannämnda läroanstalter som fått stipendium för utlandspraktik samt studerande vid övriga läroanstalter bifogar intyg enligt instruktionerna ovan i punkt 1.

2) Om du fått stipendium för heltidsstudier utomlands eller för studierelaterade kostnader för heltidsstudier/arbetspraktik i Finland ska du bifoga ett studieintyg/studieutdrag från universitetet/högskolan på vilket framgår att du är inskriven som heltidsstuderande vid läroinrättningen. Max filstorlek 10 megabytes, filformatet pdf är det enda som godkänns.

Intyg och studieutdrag bör vara originalintyg eller bestyrkta kopior försedda med underskrift och universitetets/högskolans stämpel. Intygens riktighet behöver inte bestyrkas av t.ex. notarius publicus utan det räcker med underskrift av anställd vid universitetet/högskolan. Elektroniska officiella studieintyg godkänns också. Observera att avsaknad av intyg eller övriga oklarheter avsevärt förlänger utbetalningstiden för stipendiet!

OBS! Om det skett förändringar i dina planer för utbytesstudierna/utlandspraktiken sedan du gjorde din stipendieansökan måste dessa meddelas omgående till Studiefondens kansli. Meddelandet sker via e-post till adressen kontakt@studiefonden.fi.

Meddela oss också om du inte tar emot stipendiet!

REDOVISNING

Alla stipendiemottagare ska redovisa för hur stipendiet har använts. Redovisningen sker elektroniskt. Då stipendiet betalats ut får du en länk till redovisningen via e-post.

De som fått stipendium för utbytesstudier/utlandspraktik bifogar ett intyg över utförda studier/utförd praktik till redovisningen. Se vidare instruktioner i samband med den elektroniska redovisningen.  

Redovisning av använt stipendium ska göras senast inom ett år efter att stipendiet har betalats ut.

Du har också möjlighet att anhålla om ett års uppskov med din redovisning.

För att våra meddelanden om utbetalat stipendium och övriga ärenden säkert når dig ska du försäkra dig om att du i din sökandeprofil angett en e-postadress som fungerar framöver. Detta är speciellt viktigt om du håller på att bli färdig med dina studier och din studie-e-post slutar fungera inom en snar framtid. Ifall du ha angett en e-postadress som är kopplad till din studieplats rekommenderar vi att du uppdaterar den med en privat e-postadress ifall det finns orsak att tro att adressen inte längre är aktiv inom de närmaste 12 månaderna.

Vänligen notera att Svenska studiefonden har rätt att kräva återbetalning av stipendier som inte redovisats inom utsatt tid.
 

ANHÅLLAN OM UPPSKOV MED UTBETALNING AV STIPENDIET

Du ska ta emot ditt stipendium inom ett år efter att det beviljats. Vid behov kan uppskov med utbetalningen beviljas. Anhållan om uppskov görs via länken i den elektroniska anhållan om utbetalning av stipendium.

ANHÅLLAN OM FÖRÄNDRING AV ÄNDAMÅL

Ifall din situation har förändrats och du inte kan genomföra de planerade studierna/den planerade praktiken enligt beviljat ändamål, kan du anhålla om "förändring av beviljat ändamål". Undantag kan då beviljas på basis av en skriftlig anhållan. Anhållan ska innehålla stipendiemottagarens namn, det nya ändamålet och en tydlig motivering till varför ändamålet har förändrats samt en uppdaterad kostnadsplan för det nya ändamålet. Anhållan skickas till Studiefondens kansli per e-post (kontakt@studiefonden.fi) inom ett år efter beviljat stipendium. Du får svar på din anhållan inom ett par veckor.

REDOVISNING AV STIPENDIUM TILL SKATTEMYNDIGHETERNA

Svenska studiefonden meddelar samtliga stipendiemottagare till skattemyndigheterna, oberoende av stipendiebelopp. 

I din skattedeklaration ska du själv meddela stipendiesumman du fått, stipendiets syfte samt bidragsgivare. 

HUR STIPENDIUM PÅVERKAR FPA:S STUDIESTÖD & INKOMSTGRÄNSERNA

Stipendiemottagare ska meddela FPA om erhållet stipendium. Detta görs genom att fylla i punkt 9 på FPA:s blankett "förändrade omständigheter-OTMR".

Stipendium från Studiefonden påverkar inte studiestödet direkt, men stipendiesumman adderas till din totala årsinkomst om ditt stipendium inte beviljats för utbyte inom ramen för ERASMUS, NORDPLUS eller annat utbytesprogram. Stipendierna för dessa utbyten påverkar INTE dina inkomstgränser. Men i övriga fall kan stipendiesumman således utgöra en bidragande orsak till att dina totala årsinkomster överskrider gränsen för att kunna lyfta studiestöd i normal ordning under hela året. Närmare uppgifter fås från FPA.