SPECIALFONDERNA ÅR 2019 


573 ÖVERINGENJÖR HARALD BACKMANS FOND
Stipendier åt svenskspråkiga studerande vid teknisk högskola eller tekniskt institut eller åt diplomingenjörer som fortsätter sina studier vid teknisk högskola.
 
264 J G BERGBOMS STIPENDIEFOND
Stipendier till obemedlade och strävsamma unga personer med svenskt modersmål som bedriver högre lantbruksstudier i eget eller främmande land, främst Skandinavien.
 
514 ELSA BONSDORFFS OCH RUNA MELANDERS FOND
Stipendier i första hand till studerande som utbildar sig till hushållslärare och husmödrar.
 
603 GUNHILD OCH EUGEN BYMANS MINNESFOND
Stipendier främst till studerande manliga studenter från forna Vasa Svenska Lyceum eller samma skolas efterträdare. Studerande bör tillhöra Svenska Folkpartiet.
 
528 HILMA OCH HJALMAR DAHLBERGS TESTAMENTSFOND
Stipendier eller studieunderstöd åt medicinestuderande med svenska som modersmål och hemspråk.
 
326 GERDA EHRSTEDTS FOND FÖR MEDICINESTUDERANDE
Stipendier till svenskspråkiga, kvinnliga medicinestuderande, främst från Österbotten.
 
689 C-G EKHOLMS TESTAMENTSFOND
För stipendier och understöd till skötsamma framåtsträvande finlandssvenska ungdomar från västra Nyland för deras utbildning.
 
698 SOLVEIG OCH THORVALD ENBERGS TESTAMENTSFOND
Stipendier och understöd för befrämjande och understödande av yrkesutbildning bland svenskspråkiga ungdomar från jordbrukarhem i västra Nyland (från och med Kyrkslätt i öster till och med Bromarf och Hangö i väster), vilka utbilda sig för jord- och skogsbruk.
 
566 GEORG HELENIUS MINNE
Tre eller flera stipendier till mindre bemedlade studerande vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors.
 
611 GUSTAF EDVARD HOLMQVISTS FOND
Stipendier till svenskspråkiga musik- och/eller jurisstuderande.
 
535.1 EIRIK HORNBORGS MINNESFOND II
Stipendier till framgångsrika svenskspråkiga studerande som utbildar sig för lärarbanan.
 
624 TORA LINDEBERGS FOND
Stipendier till svenska studerande (främst teologiestuderande samt konst- och musikstuderande).
 
502 BIRGER OCH HJÖRDIS LINGONBLADS STIPENDIEFOND
För naturvetenskapliga studier, främst biologiska.
 
439 SOFIA OCH REGUEL LUNDQVISTS TESTAMENTSFOND
För bekostnad av skolgång för en elev vid någon svensk skola i landet, främst skolorna i Kotka, Björneborg eller Tammerfors eller annan finskspråkig trakt.
 
552 ELISABETH OCH EMIL MELLENIUS’ STIPENDIEMEDEL
Stipendier till svenskatalande odontologiestuderande.
 
448 RUTH OCH SIGURD NIELSENS TESTAMENTSFOND
Studiebidrag till svensktalande manliga studerande, helst från Kotka med omnejd.
 
524.1 HENRIK NYSTÉNS TESTAMENTSFOND II
Stipendier till ungdomar som hör hemma i västra Nyland och skaffar sig utbildning för en framtida verksamhet inom jordbruket därstädes.
 
547 ANNA OCH THYRA SJÖBERGS TESTAMENTSFOND
Studiestipendier till svenskspråkiga ungdomar från Nystadsregionen.

498 SASKIA STENIUS MINNESFOND I
Studiestöd till personer vilkas modersmål är svenska eller vilka bedriver studier på svenska språket.

376 SVENSKA SAMSKOLANS I TAVASTEHUS MINNESFOND
Studiebidrag för svensktalande barn från finska trakter, företrädesvis från Tavastland, vilka besöka svensk lärdomsskola på annan ort.

479 SIGRID OCH GUNNAR SÖDERSTRÖMS MINNESFOND
Stipendier till mindrebemedlade svenskspråkiga studerande.
 
647 MAKARNA KARIN OCH EDMUND WESTMANS FOND
Ett eller flere stipendier till svenskspråkiga universitetsstuderande vilka bedriver framgångsrika studier i svenska, tyska respektive franska språken och litteraturen.

359 HENRIK ERIK ÅKERMANS MINNESFOND
Till förtjänta svensktalande, svensksinnade medicinestuderande i Finland.