KRITERIER
 

För att bli beviljad stipendium ska du vara:

 • Heltidsstuderande vid kandidat- eller magisterprogram vid högskola eller universitet.
 • Finsk medborgare eller fast bosatt i Finland, med svenska som modersmål eller studiespråk. En sökande som inte har svenska som modersmål ska studera vid svenskspråkig läroinrättning eller svenskspråkigt utbildningsprogram samt avlägga slutexamen på svenska. Observera att en sökande som uppger svenska som modersmål ska vara registrerad som svenskspråkig under hela studietiden.
 • Heltidsstuderande utomlands vid kandidat- eller magisterprogram i ett ämne i vilket examen inte kan avläggas Finland. 

Stipendier beviljas inte för:

 • Heltidsstudier utomlands vid kandidat- eller magisterprogram i ett ämne i vilket examen kan avläggas Finland. 
 • Folkhögskolestudier, gymnasiestudier eller grundläggande yrkesutbildning.
 • Första årets studier eller studerande som vid ansökningstidpunkten är inne på sitt femte eller högre studieår (med undantag för medicine- och odontologiestuderande samt studerande inom lant- och skogsbruk). Undantag från regeln om studieår kan också göras om sökanden hänvisar till särskilt vägande skäl, t.ex. sjukdom, militärtjänstgöring, föräldra- eller vårdledighet.
 • Fortbildning, deltidsstudier, kurser eller ettåriga utbildningar, med undantag för ettåriga magisterprogram som utgör en direkt fortsättning på avlagd yrkeshögskole- eller kandidatexamen.
 • Utlandsstudier/praktik som är kortare än 2 månader (8 veckor).
 • Deltagande i konferenser.
 • Licentiatarbeten, doktorsavhandlingar eller forskning.
 • Retroaktiv ansökan. Observera att ansökan som görs i februari 2020 ska gälla vår- och sommarterminen 2020 eller läsåret 2020-2021.
 • Avlönat pro gradu-arbete eller avlönad praktik (eventuell bruttolön/arvode för pro gradu-arbete/praktik får inte överstiga 600 euro/mån. brutto).
 • Grupper.
 • OBS! Sökande som en gång fått stipendium från Studiefonden kan inte beviljas stipendium på nytt!

 

Svenska kulturfonden beviljar också andra stipendier för studerande. Se www.kulturfonden.fi för mera information.