PRIORITERINGAR
 

Ska du studera eller utföra din praktik utomlands? Vid utdelningen av stipendier prioriterar Svenska studiefonden utbytesstudier och praktik utomlands samt studier inom vissa studieområden och vissa studieår.


UTLANDSSTIPENDIER beviljas för:

 • Utbytesstudier som räknas tillgodo i examen i Finland. Utbytesstudierna kan ske antingen på basis av utbytesprogram eller -avtal (t.ex. Erasmus, Nordplus, ISEP, bilaterala avtal) eller som s.k. free mover, d.v.s. studeranden skaffar själv sin utbytesplats.
 • Utlandspraktik (främst obligatorisk och obetald) som räknas tillgodo i examen i Finland. Praktiklönen får inte överstiga 600 euro/mån (brutto).
 • Heltisstudier utomlands. Studerande som är inskrivna för att avlägga kandidat- eller magisterexamen vid utländsk högskola eller universitet bör studera inom ett område i vilket examen överhuvudtaget inte kan avläggas i Finland, d.v.s. ifrågavarande utbildning erbjuds inte alls i Finland. Undantag från denna regel görs för sökande som studerar medicin eller odontologi samt lant- och skogsbruk. Sökanden ansvarar själv för att nödvändig information om studierna och möjligheterna att studera ämnet i Finland kommer fram i ansökan.

OBS! Av studerande som ansöker om stipendium för att åka utomlands för att avlägga utbytesstudier som s.k. free movers krävs ett intyg där det framgår att utbytesstudierna inte utförs inom ett utbytesprogram och att hemuniversitetet inte har ett avtal med utbytesuniversitetet, samt att studierna räknas tillgodo som huvud- eller biämnesstudier i slutexamen. Intyget ska finnas på Svenska studiefondens kansli (PB 439, 00101 Helsingfors) senast 1.4.2020.

Svenska studiefonden strävar efter att stöda alla sökande, oberoende av studieområde, som söker för utbytesstudier/utlandspraktik  och som i övrigt uppfyller Studiefondens kriterier.


STIPENDIER FÖR HELTIDSSTUDIER I FINLAND beviljas för:

 • Studiekostnader för heltidsstudier i Finland (t.ex. studiematerial, litteratur, ADB-anskaffningar, resekostnader mellan studie- och hemort, hyror, uppehälle)
 • Oavlönat examens- eller pro-gradu arbete eller oavlönad praktik (eventuella inkomster för examens-/pro-gradu arbete eller praktik får inte överstiga 600 euro/mån. brutto)
 • Distansstudier vid kandidat- eller magisterprogram vid utländska högskolor och universitet beviljas understöd i denna kategori (stipendier för studier i Finland), eftersom en stor del av studierna avläggs hemifrån via webben med i medeltal 1-3 närstudietillfällen/termin vid värduniversitetet utomlands. Vid behandlingen av dessa ansökningar följs de prioriteringar gällande studieområde som gäller för heltidsstudier i hemlandet. 

Svenska studiefonden prioriterar vissa studieområden vid utdelningen av stipendier för studierelaterade kostnader i Finland. År 2019 prioriterades följande studieområden:

 • lärarstudier: klass- och specialklasslärare, speciallärare, ämneslärare grundstudier på kandidat- eller magisternivå. Observera att man inte kan få Studiefondens stipendium för ämneslärarstudier om man samtidigt får Svenska kulturfondens stöd för pedagogiska studier för ämneslärare i Vasa (auskultantstipendium).
 • småbarnspedagogik (lärare i småbarnspedagogik)
 • musikpedagogik
 • det sociala området (socialt arbete, socionomer)
 • logopedi
 • psykologi
 • biblioteksvetenskap (bibliotekariestudier)
 • offentlig förvaltning, offentlig rätt, statskunskap
 • konst och kultur
 • polisstudier

Svenska studiefonden beviljar också stipendier ur specialfonder med vissa villkor och på basis av dessa kan studerande inom följande studieområden beviljas understöd (respektive specialfonds nummer anges inom parentes):

 • agronomi och agrologi (264, 524, 698)
 • biologi och biovetenskaper (502)
 • ekonomi (566)
 • juridik (611)
 • klassiska språk eller antikens historia (597)
 • medicin, odontologi och sjukvård (326, 359, 528, 552)
 • restonomstudier YH, näringslära, livsmedelsvetenskap (514)
 • pedagogik (207, 535)
 • svenska, tyska samt franska språken och litteraturen (647)
 • tekniska vetenskaper (573)
 • teologi (624)

Vissa specialfonder kan ha sökandens hemort som ett villkor för beviljande av understöd (376, 439, 448, 547, 603, 689).

Det lönar sig att kontrollera specialfondernas bestämmelser och i stipendieansökan tydligt motivera varför du anser att du uppfyller kriterierna för specialfonden i fråga.

 

PRIORITERADE STUDIEÅR

Stipendium beviljas för andra, tredje eller fjärde studieåret. Undantag från regeln om studieår kan göras för femte årets medicine- och odontologiestuderande samt land- och skogsbruksstuderande. Undantag kan också göras om sökanden hänvisar till särskilt vägande skäl, t.ex. sjukdom, militärtjänstgöring, föräldra- eller vårdledighet. Studiefonden räknar studieåren enligt sökandens totala studietid, dvs. också tidigare, eventuellt avbrutna, studier på högskole- och universitetsnivå tas med i beräkningen av antalet studieår.

OBS!

 • En sökande som vid ansökningstidpunkten är på sitt 1:a studieår är behörig att få stipendium om sökanden är på sitt 2:a studieår då stipendiet används. En sökande som vid ansökningstidpunkten är på sitt 4:e studieår är på motsvarande sätt behörig att få stipendium trots att sökanden eventuellt använder stipendiet under sitt 5:e studieår.
 • Notera att vi beaktar sökandens totala studietid på högskole- och universitetsnivå då vi beräknar sökandens studieår. Om man inlett studier vid en läroinrättning och sedan bytt till en annan läroinrättning summeras den totala studietiden vid bedömningen av ansökan.

 

SÄRSKILDA SOCIALA SKÄL (gäller både utlandsstipendier och stipendier för studierelaterade kostnader i Finland)

 • Sökande som har extra svår ekonomisk situation, sjukdom eller som hänvisar till andra sociala aspekter kan beviljas stipendium på särskilda sociala grunder. Eventuella bilagor som styrker de sociala skälen i ansökan skickas in per post till Studiefondens kansli i samband med ansökan (som görs elektroniskt). Informationen i bilagorna behandlas konfidentiellt och bilagorna förstörs då ansökningsomgången är avslutad. Bilagorna ska finnas på Svenska studiefondens kansli (PB 439, 00101 Helsingfors) senast 1.4.2020.

Vissa studieområden och studieår prioriteras men det betyder tyvärr inte att alla kan beviljas stipendium.

DU KAN BEVILJAS STIPENDIUM ENDAST EN GÅNG!