STUDIE- OCH PRAKTIKPLAN

Om du ansöker om stipendium för utbytesstudier eller utlandspraktik beskriver du i studie- och praktikplanen ändamålet med din utlandsvistelse. Vi behöver få information om tidpunkten för utbytet/praktiken samt vid vilken läroinrättning du planerar utföra utbytesstudierna/vid vilket företag eller vilken organisation du planerar utföra praktiken. Ytterligare beskriver du hur länge studierna/praktiken pågår samt vilka kurser du ska studera under utbytet/vilka arbetsuppgifter du kommer att ha under praktiken. Berätta också vilka mål och förväntningar du har gällande din utlandsvistelse och hur du ämnar förverkliga dessa. 

Om du ansöker om stipendium för heltidsstudier utomlands eller för studiekostnader i Finland beskriver du dina studier (vad du studerar, hur långt du kommit i studierna osv.). Om du ansöker om stipendium för heltidsstudier utomlands är det viktigt att du informerar oss så utförligt som möjligt om ditt utbildningsprogram och att motsvarande examen inte kan avläggas i Finland.

Under studieplanen ska du även kortfattat beskriva vilka kostnader du kommer att täcka med det eventuella stipendiet. Nämn även ifall du får lön från förvärvsarbete.  

BILAGOR

Ladda ner din CV (meritförteckning) som komplement till ansökan. Kom ihåg att nämna arbetserfarenhet, förtroendeuppdrag och andra meriter. Om du anser att alla dessa uppgifter redan framkommer i den elektroniska ansökan behöver du inte bifoga din CV.

I den elektroniska ansökan framkommer alla uppgifter som Studiefonden anser vara relevanta vid bedömningen av ansökan. Du ska inte skicka separata pappersbilagor (rekommendationer, studieutdrag, arbetsintyg etc.) till oss som komplement till den elektroniska ansökan. Dylika bilagor beaktas inte.

Observera dock att om du hänvisar till särskilda sociala skäl i din ansökan ska dessa bestyrkas. Om du t.ex. hänvisar till sjukdom bestyrker du detta med ett läkarintyg. Informationen behandlas konfidentiellt och bilagorna förstörs efter avslutad ansökningsomgång. Eventuella intyg som bestyrker de sociala skäl som uppges i ansökan skickas till Studiefondens kansli (PB 439, 00101 Helsingfors) senast 1.4.2020.

Studerande som åker på utbyte som free movers ska skicka ett intyg till Studiefonden där det framgår att de inte ingår i ett utbytesprogram/att hemuniversitetet inte har ett avtal med utbytesuniversitetet. Free mover-intyget skickas till Studiefondens kansli (PB 439, 00101 Helsingfors )senast 1.4.2020.